STK - Investitii financiare
STK headerAnnouncementsEsential
New   Comunicat rezultate financiare semestriale STK Emergent 2018
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent semestrul I 2018
Raport activ net STK Emergent Iulie-2018
Nota de informare referitor la Politica de Remunerare
Comunicat STK Emergent referitor la SFT (securities financing transactions)
Informare Investitori Protectia Datelor cu Caracter Personal