STK - Investitii financiare
STK headerSituatii financiare2018

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2018  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2017  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2017  Download 

2017

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2017  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2016  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2016  Download 

2016

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2016 IFRS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2015 IFRS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2015 IFRS   Download 

2015

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2015 RAS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 IFRS  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 RAS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 IFRS  Download 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 RAS   Download 

2014

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2014 RAS  Download 
Esential
Raport activ net STK Emergent August-2018
Comunicat disponibilitate raport semestrial STK Europe 2018
Comunicat rezultate financiare semestriale STK Emergent 2018
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent semestrul I 2018
Raport activ net STK Emergent Iulie-2018
Nota de informare referitor la Politica de Remunerare
Comunicat STK Emergent referitor la SFT (securities financing transactions)
Informare Investitori Protectia Datelor cu Caracter Personal