STK - Investitii financiare
STK headerSituatii financiare2018

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2018  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2017  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2017  Download 

2017

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2017  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2016  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2016  Download 

2016

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2016 IFRS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2015 IFRS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2015 IFRS   Download 

2015

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2015 RAS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 IFRS  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 RAS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 IFRS  Download 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 RAS   Download 

2014

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2014 RAS  Download 
Esential
New   Comunicat rezultate financiare STK Emergent trim III 2018
New   Detalii privind dividende 2014 neridicate de investitori de la agentul de plata
New   Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trim III 2018
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2018