STK - Investitii financiare
STK headerSituatii financiare2019

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2019  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2018  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2018  Download 

2018

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2018  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2017  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2017  Download 

2017

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2017  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2016  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2016  Download 

2016

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2016 IFRS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2015 IFRS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2015 IFRS   Download 

2015

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2015 RAS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 IFRS  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 RAS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 IFRS  Download 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 RAS   Download 

2014

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2014 RAS  Download 
Esential
Comunicare la distanta in contextul COVID-19
Comunicat Document cu informatii esentiale STK Emergent actualizat
Raport activ net STK Emergent Februarie-2020
Comunicat disponibilitate rezultate preliminare STK Emergent 2019