STK - Investitii financiare
STK headerFinancial statements2020

b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2019  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2019  Download 

2019

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2019  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2018  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2018  Download 

2018

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2018  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2017  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2017  Download 

2017

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2017  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2016  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2016  Download 

2016

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2016 IFRS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2015 IFRS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2015 IFRS   Download 

2015

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2015 RAS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 IFRS  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 RAS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 IFRS  Download 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 RAS   Download 

2014

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2014 RAS  Download 
Esential
Notificare autorizare FIA STK Emergent
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2021
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2021
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2021
Schimbare denumire societate de administrare in AFIA