STK - Investitii financiare
STK headerCalendar financiar


Informatii comunicate Data raportarii
Rezultatele financiare anuale preliminare 15.02.2017
Raportul anual si rezultatele financiare anuale 27.04.2017
Raportul trimestrial si rezultatele financiare pentru trimestrul I 15.05.2017
Raportul semestrial si rezultatele financiare semestriale 11.08.2017
Raportul trimestrial si rezultatele financiare pentru trimestrul III 15.11.2017
Esential
Raport activ net STK Emergent Noiembrie-2017
Comunicat modalitate plata dividende STK Emergent 2016
Raport curent dividende STK Emergent 2016