STK - Investitii financiare
STK headerCalendar financiar


Informatii comunicate Data raportarii
Rezultatele financiare anuale preliminare 26.02.2021
Raportul anual si rezultatele financiare anuale 28.04.2021
Raportul trimestrial si rezultatele financiare pentru trimestrul I 14.05.2021
Raportul semestrial si rezultatele financiare semestriale 27.08.2021
Raportul trimestrial si rezultatele financiare pentru trimestrul III 15.11.2021
Esential
Raport curent membru CA STK Financial AFIA
Raport activ net STK Emergent August-2021
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2021
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent semestrul I 2021
Schimbare denumire societate de administrare in AFIA