STK - Investitii financiare
STK headerCalendar financiar


Informatii comunicate Data raportarii
Rezultatele financiare anuale preliminare 28.02.2023
Raportul anual si rezultatele financiare anuale 28.04.2023
Raportul trimestrial si rezultatele financiare pentru trimestrul I 15.05.2023
Raportul semestrial si rezultatele financiare semestriale 29.08.2023
Raportul trimestrial si rezultatele financiare pentru trimestrul III 15.11.2023
Esential
Calendar financiar STK Emergent 2023
Calendar financiar STK Properties 2023
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2022
Raport curent modalitate plata dividende STK Emergent 2021