STK - Investitii financiare
STK headerConducerea si actionarii


 • Consiliul de administratie
  • Pascu Nicolae – presedinte
  • Prof. Dr. Matis Dumitru – membru
  • Rosianu Adrian – membru
 • Conducerea executiva
  • Pascu Nicolae – director general
  • Pascu Cristina – director general adjunct
 • Actionari semnificativi
  • Pascu Nicolae
  • Pascu Cristina
 • Controlul intern
  • Polosan Georgeta
   Email: office@stk.ro
 • Administrator risc
  • Horj Olimpiu
   Email: office@stk.ro
Esential
Raport activ net STK Emergent Iunie-2019
Raport curent metode evaluare active STK Emergent
Raport activ net STK Emergent Mai-2019
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2019
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2019
Detalii privind dividende 2014 neridicate de investitori de la agentul de plata